Yeni Üyelere Özel %10 Hediye Çeki 350 TL Üzeri Ücretsiz Kargo Yeni Üyelere Özel %10 Hediye Çeki 350 TL Üzeri Ücretsiz Kargo Yeni Üyelere Özel %10 Hediye Çeki 350 TL Üzeri Ücretsiz Kargo Yeni Üyelere Özel %10 Hediye Çeki 350 TL Üzeri Ücretsiz Kargo

KVKK Metni

Genel Bilgilendirmemiz;
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkartılmıştır. Biz ................... (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekte olduğumuzu bildiririz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile, kişisel verileri aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Şirketimiz önce insan anlayışı ile ahlaki değerleri kurumsal kimliği ile bütünleştirmiş olup, KVKK’na ve ilgili mevzuata uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. Şirket olarak kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun şekilde kullanacağımızı beyan ederiz.
Kişisel Verileriniz Ne Şekilde İşlenecektir?
KVKK uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla, Şirketimizle paylaştığınız kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem Şirketimizce yapılabilir.
Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı Ve Hukuki Sebepleri Nelerdir?
Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan hizmet ve ürünleri tanıtmak, iletişimi arttırmak, müşteri memnuniyeti uygulamaları ve bilgilendirmeleri yapabilmek, pazarlama reklam ve tanıtım faaliyetleri yapmak, adli ve idari mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirmek, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olanlarla ilgili hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini, Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması, ilgili kanunlar uyarınca düzenleme yükümlülüğümüzün bulunduğu evrakların düzenlenebilmesi, stratejilerin planlanması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimizin insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, Şirketimiz nezdinde güvenliğin temin edilmesi, gerekli kalite ve standart denetimlerimizin yapılabilmesi, kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, veri sahipleri ile iletişime geçilmesi ve talep ve şikâyet yönetiminin sağlanması amacıyla, hukuka ve KVKK’nun amacına uygun olarak ve KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Şirketimiz tarafından işlenebilir. Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, Kanun kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme faaliyetine ilişkin olarak Şirketimiz tarafından açık rızanız temin edilmektedir.
Kişisel Verilerin Kimlere Aktarılabilecektir ?
Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla; tüm resmi idari adli merci ve kurumlar ile tüm devlet kurumlarına, Şirket olarak doğrudan/dolaylı yurt içi/yurt dışı iştiraklerimize, işbirliği içinde olduğumuz yurt içi/yurt dışı 3.kişilere, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız kişi ve kuruluşlara, çözüm ortaklarımıza, tedarikçilerimize, yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişilere KVKK’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları kapsamında aktarılabilecektir.
Kişisel Verileriniz Nasıl Toplanmaktadır?
Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek/tüzel kişiler tarafından, internet sitemiz, mobil uygulamalar, çağrı merkezi ve fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen teknik ve süreçsel yöntemlerle, satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, müşteri ziyaretlerinde toplanan formlar, başvuru formları, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, anketler, iş başvuru formları, iş sözleşmeleri, sosyal medya uygulamaları, müşterilerimizden/tedarikçilerimizden/iş ortaklarımızdan gelen yazılı, sözlü ve dijital bildirimler, dijital pazarlama, E-posta, SMS, burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız ya da KVKK’da öngörülen diğer veri işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.
Verilerin Güncel Olması Zorunluluğu;
KVKK’nun 4. maddesi uyarınca Şirketimizin kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Şirketimizin yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için kişisel veri sahiplerinin Şirketimizle doğru ve güncel kişisel verilerini paylaşması veya Şirketimize bildirmiş olduğu kişisel verilerini güncellemesi gerekmektedir.
Kişisel Verilerin Saklanması Ve İmha Edilmesi;
Şirketimiz, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesi amacı doğrultusunda, işleme amacıyla orantılı bir şekilde saklamaktadır. Kişisel veriler, işlenme amacının ve/veya sebebinin ortadan kalkmış olması durumunda ilgili mevzuatın gerektirdiği süre sonuna kadar saklanmaktadır. Kişisel verilerin işlenme amacı ve sebebi ortadan kalktığında yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerimizin temini için gerekli zamanaşımı süreleri tamamlandığında kişisel veriler imha edilecektir.
Kişisel Veri Sahibinin Hakları Nelerdir ?
Bu kapsamda kişisel veri sahipleri, Şirketimizden; Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Kişisel veri sahipleri, haklarını kullanmak için kimliğini tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediği hakkına yönelik açıklamalarıyla birlikte talebini, KVKK ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince, “yazılı” olarak Şirketimize, aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilecek başvuru formunu doldurup imzalayarak;
Şahsen başvuru ile ........... adresindeki şirket merkezimize teslim etmek suretiyle, (Zarfın üzerine “6698 sayılı KVK Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.)
Noter vasıtasıyla .............., adresindeki şirket merkezimize gönderilmek suretiyle, (Tebligat Zarfına “6698 sayılı KVK Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.)
Başvuru sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirketimiz kayıtlı elektronik posta adresine   
(..................) gönderilmek suretiyle, 
tarafımıza iletmelidir. 
Başvurucunun talebinin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurular sonuçlandırılacaktır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Şirketimizin, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre başvurucudan ücret talep etme hakkı saklıdır.
Başvuru formuna www.............com adresinden ulaşabilirsiniz. 
Başvuru formu için tıklayınız. 
İnternet sitemizde kullandığımız çerezler hakkında bilgi almak için lütfen çerez politikamızı inceleyiniz.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla arz ederiz.
 
 
İletişim linki    : 
Tel                    : 
E-posta adresi :
Adres               : 

 
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Yükleniyor...